Úvod

Reč je vo vývoji ľudského rodu pravdepodobne najmladšia duševná funkcia-nie je staršia ako 40 000 rokov.
Reč nie je vrodená schopnosť človeka, ale každé zdravé dieťa sa rodí s dispozíciou naučiť sa rozprávať tak, ako sa hovorí v jeho prostredí.
Plnohodnotná komunikačná schopnosť má veľký význam pri úspešnom začlenení detí do kolektívu a komplexnom rozvoji celej osobnosti.
Ľudská reč je prostriedok, ktorým sa ovplyvňuje vytváranie sociálneho statusu jednotlivca a obmedzením alebo porušením vzájomného styku sa zužujú možnosti výchovy, vzdelávania a poprípade i pracovného uplatnenia.
Sociálny i rečový vývin sa odvíja od stabilného vzťahu k najbližším osobám, teda väčšinou od rodiny.
Logopédia sa zaoberá narušenou komunikačnou schopnosťou z hľadiska príčin, prejavov, následkov, možností diagnostiky, terapie i prevencie.
Súčasná moderná logopedická terapia sa zameriava na rozvoj všetkých jazykových rovín a na celkové zvyšovanie úrovne sociálnej komunikácie.