Ambulancia klinickej logopédie v Púchove poskytuje :


diagnostiku, terapiu a poradenstvo, ako aj preventívnu starostlivosť pri narušení komunikačnej schopnosti na úrovni

- artikulácie

- narušeného vývinu reči-oneskorený vývin

- obmedzený vývin

- prerušený vývin

- zajakávania

- detskej vývinovej poruchy-dysfázia

- porúch reči pri rázštepoch

- zmenách rezonancie

- poruchách hlasu

- symptomatických poruchách reči

- afáziach/poruchy reči pri cievnych mozgových príhodách,po úrazoch mozgu a ďalších

- neurologických ochoreniach

- špecifických poruchách učenia /dyslexia,dysgrafia... /Program komplexnej senzomotorickej stimulácie

zameraný narozvoj a skvalitnenie vnímania,zvýšenie pozornosti a zlepšenie grafomotorických zručností.
Tento program je vhodný pre predškolákov vo veku od 5-7 rokov, pre deti s odkladom školskej dochádzky a prípadne i pre prvákov, ktorí majú problém s osvojovaním si niektorých školských zručností. Po úvodnom vyšetrení, kedy zistíme úroveň vývinu jednotlivých oblastí psychických procesov, zostavíme individuálny plán senzomotorickej stimulácie.