O nás

Ambulancia klinickej logopédie poskytuje komplexnú starostlivosť v odbore klinická logopédia v oblasti diagnostiky, terapie, poradenstva ako aj preventívnej starostlivosti pri všetkých poruchách reči, hlasu a prehĺtania. Pri poskytovaní zdravotníckej starostlivosti používame moderné metódy a prístroje ako Novafon, Fornbrain, Svetelná terapia, Oxygenoterapia.

Novafon

Novafon je zdravotnícky nástroj, ktorý slúži ako aktivátor na skvalitnenie motorickej kontroly pri vykonávaní pohybov. Vibrácie stimulujú svaly a nervy, pričom vyrovnávajú stavy napätia a uvoľnenia v orofaciálnej oblasti.

Fornbrain

Fornbrain je prístroj, ktorý zvýrazňuje vysoké frekvencie. Používa sa na intenzívny senzorický tréning pri rečových a sluchových poruchách. Patentovaná technológia umožňuje pacientovi kvalitnejšie vnímať reč ako celok, ale aj jednotlivé hlásky v reči.

Svetelná terapia

Svetelná terapia pomocou prístroja Bioptron sa využíva v logopédii najmä pri uvoľňovaní napätia v oblasti krku a čeľustí. Polarizované svetlo harmonizuje metabolické a regeneračné procesy celého tela.

Oxygenoterapia

Oxygenoterapia je regeneračná terapia, ktorá zvyšuje koncentráciu kyslíka v krvnej plazme, čo priaznivo pôsobí na telesnú a duševnú kondíciu, zlepšuje koncentráciu u detí aj dospelých, napomáha učeniu a predchádza únave.

Najčastejšie diagnózy:

Väčšinou sa jedná o jednoduché zaostávanie vývinu expresívnej zložky reči, ktoré sa prejavuje tak, že dieťa v troch rokoch hovorí málo alebo vôbec, ale nemá žiadne iné problémy vo vývine porozumenia, správania, pozornosti alebo ďalších psychických procesov.

Vývinová dysfázia je porucha vývinu reči, ktorá sa prejavuje vo všetkých rovinách reči, ako je slovná zásoba, výslovnosť, gramatika, porozumenie, ale aj vo výrazne nerovnomernom vývoji dieťaťa. Patrí medzi ťažšie poruchy reči vyžadujúce si intenzívnu starostlivosť.

Dyslália označuje poruchy artikulácie hlások rôzneho počtu a spôsobu. Najčastejšie sa jedná o problémy motorickej realizácie danej hlásky a sluchového vnímania.

Neplynulosť rečového prejavu sa najčastejšie vyskytuje medzi 3. a 4. rokom, ale môže sa objaviť v akomkoľvek veku, čo závisí od etiológie – príčin zajakavosti.

Hlasové poruchy sú pomerne často vyskytujúcim sa problémom v detskom aj dospelom veku, môžu mať rôzne príčiny – od presilovania a nesprávneho používania hlasu až po závažnejšie zmeny na hlasivkách.

Afázia je získaná porucha komunikačných schopností ako dôsledok zmeneného zdravotného stavu po cievnych mozgových príhodách, úrazoch a nádorových ochoreniach. Pacienti môžu mať veľmi variabilné problémy v oblasti reči a porozumenia.

Dysartria je porucha motorickej realizácie reči, pričom môže byť vývojová – ako následok vrodených motorických ochorení napr. DMO alebo získaná – ako následok kraniotraumy, cievnych príhod alebo rôznych degeneratívnych ochorení.

Poruchy prehĺtania postihujú ako deti, tak aj dospelých najčastejšie ako jeden z príznakov inej základnej zdravotnej diagnózy.

Tumultus sermonis sa vyznačuje neprimerane rýchlym tempom reči, zníženou artikuláciou jednotlivých hlások a následne zníženou zrozumiteľnosťou reči.